Czym jest Europejski System Transferu Punktów (ECTS)?

ECTS: System transferu i akumulacji punktów w edukacji europejskiej

ECTS, czyli Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, pomaga studentom i uniwersytetom w określeniu obciążenia związanego z wykładami i programami studiów. Chociaż na początku może to być zniechęcające, jest dość łatwe do zrozumienia. Przyjrzyjmy się głównym aspektom ECTS:

Czym jest Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)?

ECTS to ustandaryzowany system punktowy stosowany w szkolnictwie wyższym i uzgodniony między uniwersytetami a rządami. Ułatwia on porównywanie programów edukacyjnych i kursów między krajami.

ECTS sprawia, że nauka w krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest bardziej porównywalna. System punktów pozwala studentom studiować i mieszkać za granicą poprzez uczestnictwo w programie wymiany. Upraszcza również proces studiowania za granicą, umożliwiając uniwersytetom porównywanie oferty kursów i zdobytych punktów.

Studenci mogą gromadzić punkty wykładowe z różnych instytucji w celu uzyskania stopnia lub kwalifikacji, zapewniając większą elastyczność w wyborze ścieżki studiów.

ECTS jest akceptowany we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA), w tym w 48 krajach od Portugalii po Rosję i Kazachstan.

Co to są punkty ECTS?

Punkty ECTS odzwierciedlają ilość pracy wymaganej do ukończenia programu studiów lub modułu w ramach procesu kształcenia. Nie są one powiązane z ocenami, ale raczej wskazują ilość zajęć.

Zazwyczaj każdy rok studiów (lub równoważny okres pracy, jeśli dotyczy) jest wyceniany na 60 punktów ECTS. Liczba ta jest zwykle podzielona na moduły, np. 4 moduły po 15 punktów ECTS rocznie.

Suma punktów ECTS we wszystkich modułach stanowi całkowite obciążenie dydaktyczne programu:

 • W przypadku studiów licencjackich jest to zazwyczaj od 180 ECTS (3 lata) do 240 ECTS (4 lata).
 • W przypadku studiów magisterskich jest to od 60 ECTS (1 rok) do 120 ECTS (2 lata).
 • W przypadku studiów doktoranckich, konkretna liczba punktów nie jest tak łatwa do określenia ze względu na ich elastyczność i indywidualne cechy.

Przeliczanie punktów ECTS na godziny nauki różni się w zależności od kraju i uczelni. Zazwyczaj rok studiów szacuje się na 1500 do 1800 godzin nauki, co oznacza, że 1 punkt ECTS odpowiada około 25 do 30 godzinom nauki. Dokładne wartości mogą się jednak różnić w zależności od kraju.

Wartości te obejmują nie tylko "godziny kontaktowe" (tj. czas w klasie), ale także czas na przygotowanie, pracę domową itp. Dlatego rzeczywisty czas nauki może się różnić.

Jeśli studiujesz w niepełnym wymiarze godzin, liczba punktów ECTS na semestr lub rok będzie niższa, odzwierciedlając mniejsze ogólne obciążenie nauką. Na przykład zapisanie się na 20 ECTS na semestr oznacza więcej wolnego czasu niż zapisanie się na więcej niż 30 ECTS, co może skutkować ograniczonym czasem na inne zajęcia.

 • Wielka Brytania: 60 ECTS = 1200 godzin nauki → 1 ECTS = 20 godzin nauki
 • Austria, Irlandia, Włochy, Malta: 60 ECTS = 1 500 godzin nauki → 1 ECTS = 25 godzin nauki
 • Finlandia, Litwa, Szwecja: 60 ECTS = 1600 godzin nauki → 1 ECTS = 27 godzin nauki
 • Holandia, Portugalia: 60 ECTS = 1 680 godzin nauki → 1 ECTS = 28 godzin nauki
 • Niemcy: 60 ECTS = 1 800 godzin nauki → 1 ECTS = 30 godzin nauki

Co to jest ECTS?

Jak obliczane są punkty ECTS?

Punkty ECTS są miarą nakładu pracy związanego z modułami lub programami studiów. Jednak to, co czyni je wyjątkowymi, to ich uniwersalność: prawie wszystkie europejskie uniwersytety, a także wiele innych instytucji edukacyjnych na całym świecie, używają i przyjmują ten system.

System ECTS znalazł szerokie zastosowanie w trzech głównych obszarach:

 • Transfer między uniwersytetami: oznacza to, że studenci mogą łatwo przenosić się z jednego europejskiego uniwersytetu na inny, ponieważ ich postępy są wyraźnie odzwierciedlone w punktach kredytowych. Dotyczy to również programów wymiany zagranicznej i kontynuacji studiów.
 • Studia za granicą: System ECTS ułatwia proces studiowania za granicą, ponieważ uniwersytety mogą łatwo porównywać i akceptować punkty. Na przykład punkty ECTS mogą być uznawane w uczelni macierzystej jako część ogólnego programu studiów.
 • Przyjęcie na dalsze studia: Punkty ECTS pomagają komisjom rekrutacyjnym na studia magisterskie lub podyplomowe zrozumieć ścieżkę akademicką i poziom przygotowania. Wiele programów określa minimalną liczbę punktów ECTS wymaganą do przyjęcia na studia.

Ogólnie rzecz biorąc, system ECTS ułatwia międzynarodową edukację, czyniąc ją bardziej dostępną i porównywalną. Umożliwia studentom z różnych krajów i uczelni swobodną wymianę wiedzy i doświadczeń, poszerzanie horyzontów i budowanie kariery na arenie międzynarodowej.

Czy punkty ECTS są ważne podczas ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie?

Podczas ubiegania się o tytuł magistra lub inne studia podyplomowe, punkty ECTS mogą odgrywać ważną rolę.

Chociaż nie ma ścisłych zasad rekrutacji, punkty ECTS mogą znacznie ułatwić proces rekrutacji, zwłaszcza jeśli studenci planują studiować w krajach innych niż te, w których ukończyli studia licencjackie.

Wymagania wstępne na studia magisterskie mogą obejmować określoną liczbę punktów ECTS w obszarze tematycznym, w którym planują studiować. Jest to szczególnie ważne, jeśli studenci chcą studiować nowy obszar tematyczny, który nie jest taki sam jak ich poprzednia specjalizacja.

Na przykład, jeśli student chce uzyskać tytuł magistra inżynierii mechanicznej po ukończeniu studiów licencjackich w innej dziedzinie, może być konieczne potwierdzenie jego wiedzy z matematyki. W takim przypadku punkty ECTS uzyskane za kursy związane z matematyką podczas studiów licencjackich mogą potwierdzić jego przygotowanie i pomóc w przyjęciu na studia.

Czy punkty ECTS są ważne przy rekrutacji na studia doktoranckie?

Ubieganie się o przyjęcie na studia doktoranckie może mieć pewne cechy szczególne w porównaniu z innymi studiami podyplomowymi, ale punkty ECTS nadal odgrywają ważną rolę. Punkty kredytowe zdobyte na studiach licencjackich i magisterskich mogą dostarczyć komisjom rekrutacyjnym cennych informacji na temat wiedzy i głębokości studiów studenta w konkretnym obszarze tematycznym, w którym chce się zanurzyć.

W związku z tym wymagania dotyczące przyjęcia na studia doktoranckie mogą obejmować określoną liczbę punktów ECTS w danym obszarze tematycznym. Jest to szczególnie ważne, gdy studenci starają się o doktorat w dziedzinie, która jest nieco szersza niż ich poprzednie studia.

Na przykład, studenci ubiegający się o tytuł doktora inżynierii muszą wykazać się kompetencjami w zakresie umiejętności praktycznych, nawet jeśli ich badania są bardziej teoretyczne. Punkty ECTS pomagają potwierdzić, że wiedza studentów spełnia wymagania programu, niezależnie od tego, gdzie studiowali wcześniej.

Jak przeliczyć punkty brytyjskie na punkty ECTS?

W Wielkiej Brytanii, mimo że jest ona częścią Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA), uniwersytety zazwyczaj stosują własny system punktów - UK credits. Chociaż są one formalnie zdefiniowane w ramach różnych systemów w różnych częściach Wielkiej Brytanii, są one w rzeczywistości równoważne i stosowane w tym samym kontekście.

Konwersja kredytów brytyjskich na punkty ECTS jest dość prosta: 2 kredyty brytyjskie są równe 1 punktowi ECTS.

Jeśli chodzi o konwersję punktów amerykańskich na punkty ECTS, proces ten jest również możliwy. Na przykład, dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie w USA i chcą zapisać się na studia magisterskie w Europie, standardowe "pełne obciążenie zajęciami" na uniwersytecie w USA wynosi 15 punktów na semestr, co odpowiada 30 punktom ECTS na uniwersytecie europejskim. W związku z tym współczynnik konwersji między amerykańskimi i europejskimi punktami kredytowymi wynosi zazwyczaj 2:1, co oznacza, że 1 amerykański punkt kredytowy odpowiada 2 punktom kredytowym ECTS.

Co to jest EHEA?

Które kraje akceptują punkty ECTS?

System punktów ECTS jest stosowany przez wszystkie uniwersytety w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA), który składa się z 48 krajów członkowskich.

Celem EHEA jest wdrożenie procesu bolońskiego, który obejmuje harmonizację struktury szkolnictwa wyższego w instytucjach członkowskich i standaryzację programów edukacyjnych. Aby dołączyć do EHEA, kraje muszą ratyfikować traktat o Europejskiej Konwencji Kulturalnej.

Chociaż niektóre uniwersytety spoza EHEA mogą akceptować punkty ECTS po złożeniu wniosku, zazwyczaj są one zobowiązane do przeniesienia tych punktów i ocen do własnej struktury. Należy zauważyć, że uczelnie te nie przypisują automatycznie ocen ECTS absolwentom.

Zakończenie

ECTS, czyli Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, odgrywa kluczową rolę w standaryzacji kształcenia w krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW). Ułatwia on porównywanie i wymianę osiągnięć edukacyjnych między uczelniami, zapewniając przejrzystość i spójność w szkolnictwie wyższym. Dzięki ECTS studenci mogą studiować za granicą i efektywnie gromadzić punkty, a uczelnie są w stanie oceniać osiągnięcia akademickie studentów.

Komentarze

Dodaj komentarz